El molest dolor d’espatlla.

Les patologies d’espatlla són de les més comunes en qualsevol consulta, a causa que l’espatlla sustenta els moviments del braç, la seva articulació permet moviments en totes les direccions, la qual cosa la converteix en l’articulació amb més possibilitat de lesionar-se durant la nostra activitat diària o com a resultat d’un procés crònic.

Els dolors en medicina xinesa poden ser causats per factors externs, com la humitat, el fred, el vent, o una combinació de vent-humitat i calor. Els metges xinesos van observar que el cos s’afeblia pel treball l’excés o repetitiu i presentava símptomes que ells van associar als factors climàtics. Tots hem sentit del dolor de genolls de l’àvia, que anuncia una tempesta, o el dolor de cames de l’avi quan ha de ploure: els metges xinesos ho van observar també, fa 3000 anys i van estudiar els seus símptomes i signes.

Les tendinitis, la inflamació dels tendons de l’espatlla, és, conjuntament amb el dolor lumbar, sens dubte la consulta més freqüent. La tendinitis del tendó del supraespinós, és la més comuna, perquè en els seus moviments frega contínuament amb l’acromi.

Com és un dolor d’espatlles per fred?

 • És un dolor en un punt fix ja sigui en moure’s o quiet.
 • S’agreuja de nit (quan fa més fred).
 • Es millora amb la calor (a l’estiu, per exemple).
 • L’espatlla no està inflada ni calenta, però dol (a causa del fred).

S’assembla al teu dolor? Si és així, tens una invasió de fred en l’articulació i l’acupuntor col·loques agulles per eliminar el fred, així com moxa (un cigarret d’artemisa), per eliminar el fred.

Com és un dolor d’espatlla per humitat?

 

 • Si tens humitat en l’articulació, el dolor és constant, pesat.
 • Se sent l’espatlla entumida.
 • Hi ha inflor, però no hi ha calor ni es posa vermella l’articulació.
 • A més pot ser que tinguis episodis de diarrea associats, pesadesa en el cap i cansament generalitzat i pèrdua d’apetit. Tots aquests són símptomes que el cos acumula humitat.

La primera causa d’humitat en el cos és l’alimentació inadequada. Excessos de cervesa, excés de sucre i sobretot menjar sense horaris.

Mentalment, massa preocupacions, deté el lliure flux de l’energia i aquesta s’estanca.

Per descomptat, ni el teu traumatòleg ni tu, us adonareu que l’estil de vida, l’estrès, la teva alimentació, estiguin produint el dolor que no es corregeix amb res.

Perquè no és la nostra visió de la salut. Actualment es veu el cos humà com a separat, en trossos, per la qual cosa: si tens estrès, falta d’apetit, pesadesa, cansament i dolor d’espatlla no té cap connexió, però com acupuntores, sabem que tens humitat.

Com et tractem? Efectivament, hi ha punts per combatre la humitat, tant en l’espatlla com en la resta del cos. Cal fer canvis en la teva dieta i tractar la part psíquica, les preocupacions a l’excés, que és l’origen del teu dolor d’espatlla. És possible que el teu acupuntor no et comenti gens d’això, per temor al fet que no ho entenguis o et sembli que et pren el pèl: humitat? Apetit i dolor d’espatlla? Estrès i espatlla adolorida?

Com és un dolor d’espatlla per vent-humitat-calor?

 • És el típic dolor agut. Estaves bé i despertes amb l’espatlla adolorida, calenta i vermella, a més de tenir inflor.
 • Aquest és el dolor que es millora amb el fred (perquè té calor, el contrari).
 • I empitjora si li fas massatge, si estrenys fort (perquè està inflamat, per la calor).
 • A més, pots estar molt irritable (per la calor interna).
 • Tens molta sudoració, per la mínima causa.
 • Tens dolor, cremor i malestar en la gola.

Imagina que estàs en el desert, amb un sol abrasador: doncs és el que està ocorrent al teu cos: molt irritable, la gola crema, l’espatlla està inflada, vermell, i calent, és lògic que si col·loques tots aquests símptomes junts, els metges de medicina xinesa parlen d’humitat-vent-calor.

I el tractament està dirigit a eliminar la calor a l’excés. Amb punts d’acupuntura, amb fitoteràpia xinesa, amb canvis en la teva dieta, per tranquil·litzar el foc, calmar l’estrès, enfortir el ronyó, que és qui equilibra la calor, perquè representa l’aigua.

Existeixen nombrosos estudis de la nostra medicina occidental, avaluant l’efectivitat de l’acupuntura per al tractament del dolor, ja sigui en espatlla, lumbar, ciàtica, fibromiàlgia, i en tots ells es fa èmfasis en la millorança de la qualitat de vida del pacient que ve associat a la millorança clínica del dolor.

El teu benestar és el nostre èxit.

– El Molesto dolor de hombro –

Las patologías de hombro son de las más comunes en cualquier consulta, a causa de que el hombro sustenta los movimientos del brazo, su articulación permite movimientos en todas las direcciones, lo cual la convierte en la articulación con más posibilidad de lesionarse durante nuestra actividad diaria o como resultado de un proceso crónico.

Las tendinitis, la inflamación de los tendones del hombro, es, conjuntamente con el dolor lumbar, sin duda la consulta más frecuente. La tendinitis del tendón del supraespinoso, es la más común, porque en sus movimientos roza continuamente con el acromion.

Los dolores en medicina china pueden ser causados por factores externos, como la humedad, el frío, el viento, o una combinación de viento-humedad y calor. Los médicos chinos observaron que el cuerpo se debilitaba por el trabajo en exceso o repetitivo y presentaba síntomas que ellos asociaron a los factores climáticos. Todos hemos sentido del dolor de rodillas de la abuela, que anuncia una tormenta, o el dolor de piernas del abuelo cuando tiene que llover: los médicos chinos lo observaron también, hace 3000 años y estudiaron sus síntomas y signos.

¿Cómo es un dolor de hombros por frío?

 • Es un dolor en un punto fijo ya sea al moverse o quieto.
 • Se agrava por la noche (cuando hace más frío).
 • Se mejora con el calor (en verano, por ejemplo).
 • El hombro no está hinchado ni caliente, pero duele (debido al frío).

Se asemeja a tu dolor? Si es así, tienes una invasión de frío en la articulación y el acupuntor coloca agujas para eliminar el frío, así como moxa (un cigarrillo de artemisa), para eliminar el frío.

¿Cómo es un dolor de hombro por humedad?

 • Si tienes humedad en la articulación, el dolor es constante, pesado.
 • Se siente el hombro entumecido.
 • Hay inflamación, pero no hay calor ni se pone roja la articulación.
 • Además puede ser que tengas episodios de diarrea asociados, pesadez en la cabeza y cansancio generalizado y pérdida de apetito. Todos estos son síntomas que el cuerpo acumula humedad.

La primera causa de humedad en el cuerpo es la alimentación inadecuada. Excesos de cerveza, exceso de azúcar y sobre todo comer sin horarios.

Mentalmente, demasiadas preocupaciones, detiene el libre flujo de la energía y esta se estanca.

Por supuesto, ni tu traumatólogo ni tú, os daréis cuenta que el estilo de vida, el estrés, tu alimentación, estén produciendo el dolor que no se corrige con nada.

Porque no es nuestra visión de la salud. Actualmente se ve el cuerpo humano como separado, en trozos, por lo cual: si tienes estrés, falta de apetito, pesadez, cansancio y dolor de hombro no tiene ninguna conexión, pero como acupuntores, sabemos que tienes humedad.

¿Cómo te tratamos? Efectivamente, hay puntos para combatir la humedad, tanto en el hombro como en el resto del cuerpo. Hay que hacer cambios en tu dieta y tratar la parte psíquica, las preocupaciones en exceso, que es el origen de tu dolor de hombro. Es posible que tu acupuntor no te comente nada de esto, por temor al hecho que no lo entiendas o te parezca que te toma el pelo: humedad? Apetito y dolor de hombro? Estrés y hombro dolorido?

Cómo es un dolor de hombro por viento-humedad-calor?

 • Es el típico dolor agudo. Estabas bien y despiertas con el hombro dolorido, caliente y enrojecido, además de tener inflamación.
 • Este es el dolor que se mejora con el frío (porque tiene calor, el contrario).
 • Y empeora si le haces masaje, si estrechas fuerte (porque está inflamado, por el calor).
 • Además, puedes estar muy irritable (por el calor interno).
 • Tienes mucha sudoración, por la mínima causa.
 • Tienes dolor, ardor y malestar en la garganta.

Imagina que estás en el desierto, con un sol abrasador: pues es lo que está ocurriendo a tu cuerpo: muy irritable, la garganta quema, el hombro está hinchado, rojo, y caliente, es lógico que si colocas todos estos síntomas juntos, los médicos de medicina china hablen de humedad-viento-calor.

Y el tratamiento está dirigido a eliminar el calor en exceso. Con puntos de acupuntura, con fitoterapia china, con cambios en tu dieta, para tranquilizar el fuego, calmar el estrés, fortalecer el riñón, que es quien equilibra el calor, porque representa el agua.

Existen numerosos estudios de nuestra medicina occidental, evaluando la efectividad de la acupuntura para el tratamiento del dolor, ya sea en hombro, lumbar, ciática, fibromiàlgia, y en todos ellos se hace énfasis en la mejoría de la calidad de vida del paciente que viene asociado a la mejoría clínica del dolor.

Tu bienestar es nuestro éxito.